Barnelærdommen om Kristus.

Hebreerne 6.1-2 forklarer de første og grunnleggende ting en Jesu Kristi etterfølger må vite. Dette er barnelæra om Kristus: *Omvendelse fra døde gjerninger *Tro på Gud * Læra om dåper *Håndspåleggelse *Oppstandelse fra de døde og *Evige dom. Vi er alle kalt til å lære videre de gode nyhetene om Jesus Kristus. Grunnvollen handler om å kjenne Jesus, kjenne hans vilje og hans ord, det handler om å ha en åpenbaring av den levende Jesus Kristus. Det er Han som styrer alle ting og som gir retning. Jesus Kristus er grunnvollen. Å ha grunnvollen på plass er en forutsetning for å bli en moden etterfølger, øynene våre blir åpnet og vi ser inn i den usynlige verden. Alle har et egent ansvar for hvordan han bygger.

Og når grunnvollen er lagt kan vi begynne å bygge på den. Vi er levende steiner, som blir bygd sammen til et hus og Herren ønsker og fylle sitt hus med herlighet.

grunnvolen

omvendelse-fra-dode-gjerninger

Omvendelse fra døde gjerninger.

 

Jesus begynte sin tjeneste med å rope ut- omvend dere for Guds rike har kommen nær. Synd skiller oss fra Gud og frelse kommer først når tro og omvendelse er der. Omvendelse er et oppgjør med synd og sann omvendelse fører til tro. Vi må lære å skille mellom rett og galt, lærer og leve rett og rent. Ikle oss det nye menneske. Døde gjerninger er gjerninger som fører til død, Galaterbrevet lister opp eksempel på hva som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Det er ingen ting i menneskets natur som er godt, kjødets gjerninger er lyster og begjær. A.W. Tozer sa det på denne måten -alt er i ulaget før Jesus kommer og setter det i rett stand. Gud er veldig omsorgsfull med oss, men hard mot kjødet.

Det forkynnes alltid omvendelse i Guds ord, det er et kriteriet for å gå videre med dåp og handspåleggelse for å få Den Hellige Ånd. Omvendelse fra døde gjerninger er måte vi lever på, vi er raske med å omvende oss om det er noe i livet vårt som ikke stemmer med Guds ord.

Omvendelse er en gave fra Gud, og når hans nåde er der, får vi kraft til å omvende oss uansett hva det skulle være. Jesus befaler at vi skal omvend oss for det er fastsatt en tid der alle skal få igjen for sine gjerninger, for syndens lønn er til slutt døden. 

Kong David gir oss ett flott eksempel på omvendelse som er etter Herrens hjerte. Etter David hadde syndet grovt mot Herren da han tok Batseba og lå med henne og sendte mannen Uria videre ut i krig for å få han drept for og dekke over det han hadde gjort. Ser vi at David kommer til et punkt der han viser sann bedrøvelse og angrer oppriktig sin synd. Han gjorde ingen ting for å skjule eller dekke over hva han hadde gjort, han lengtet etter å få sin sak i orden med Gud. Gud tilgav David, men det fikk store konsekvenser. Han fikk tilslutt det vitnesbyrd av Gud, -David en mann etter mitt hjerte.

Tro.

 

Den Rettferdige skal leve ved tro, evangeliet gir tro til frelse. Når du tror på Gud gir han deg den beste kvalitets tro, Guds type tro. Når du har kommet til tro oppdager du at Jesus er Herre. Uten tro er det umulig og lærer Jesus å kjenne, tro er en livstil der Jesus er vår kilde i alle ting. Tro skapes direkte fra Gudsord, det er kun tro der Gud har talt, tro er en tilstand vi har i hjerte.

Bibelen sier tro er full vishet om det du håper på, overbevisning om det du enda ikke ser. Når du har fått tro fra Herren er det en gave, han regner deg rettferdig, fra synder til rettferdig. Tro og frelse henger sammen, du er helt enkelt ikke frelst før du tror. Kjernen i evangeliet er at vi tror på Gud som reiste Jesus opp fra de døde, tror at Jesus døde på korset for våre synder, han ble erklært død og lagt i ei grav og Gud reiste han fra de døde etter tre dager. Jesus er troens opphavsmann og fullender, når Guds ord lyder er det tro tilgjengelig og proklamert. Den rettferdige skal leve ved tro, mennesker levere ikke bare av vann og brød alene men hvert ord som kommer fra hans munn. Du får tro av å starte på det oppdraget Gud har gitt til deg, da først opplever du at Jesus er den han seier han er. Om du velger og ikke å gå på Guds ord stopper det ganske fort opp. Tro beveger deg, du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, du sitter ikke passiv, du handler på Guds ord. Tro på Jesus handler ikke bare om å tro han var en ekte person som levde for 2000 år siden, det handler om å tro det han seier om seg selv, tro hans ord, tro hvem han sier han er. Tro på Jesus frelser deg fra evig fortapelse, det er nok og ikke tro for å bli fortapt.

tro-pa-gud

dap-i-vann

Dåp i vann.

 

Bibelsk dåp er full neddykkelse på egen tro. Gud gjorde det rett på pinsedagen, Simon Peter forkynte evangeliet, ordet skapet tro som fører til omvendelse, de lot seg døpe i vann, så fikk de Den Hellige Ånd. Dåp i vann er en begravelse, du er allerede død med Kristus da du kom til tro, nå trenger du å begrave liket. I dåpen begraver du det gamle, og du blir reist opp som en ny skapning, til ett nytt liv. Du blir døpt til Jesu Kristi legeme, der Jesus Kristus er Herre. Dåp i vann setter deg fri fra verdens makt og innflytelse. Du er fri fra deg selv, begravet og død fra synd. Vi finner at først blir Guds ord forkynt så er dåp første responsen på og følge Jesus. Tro og omvendelse i hjerte er kriteriet for at det skal være dåp. Så lenge dere ble døpt til Kristus, ikled dere Kristus og legg av deg det gamle sier Bibelen.

I dåpen bryter Gud verdens dom over oss og verdens innflytelse. Noah og familien var innhylla i arken når dommen kom, det er ett godt bilde på dåp i vann.

Har mennesker rundt deg grunnvollen på plass, vil de sørge for at det er tro, omvendelse, dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd den første dagen. De første etterfølgerne forsto at alt hang i sammen, de kunne ikke dele opp frelsen. Dåp er også en god samvittighets bekjennelse fremfor Gud.

Dåp i Den Hellige Ånd.

 

Dåpen i Den Hellige Ånd er starten på å leve ett liv i Guds kraft. Når du blir døpt i Den Hellige Ånd får du guddommelig kraft til å være en Jesu etterfølger.

Dåpen i Den Hellige Ånd er en engangs erfaring, men å drikke fra Den Hellige Ånd gjøres daglig. Gud har gitt oss fra sin Ånd. Bibelen snakker om at han har gitt oss en kilde av levende vann som veller frem fra innsiden. Jesus startet sin tjeneste da Den Hellige Ånd kom over Han etter han ble døpt.

Guds rike er ikke av denne verden, Gud ønsker alt vi gjør skal skje i Den Hellige Ånd. Gud kan gi sin Ånd direkte, men veldig ofte bruker han mennesker ved handspåleggelse.

Jesus sitter i himmelen, det er Den Hellige Ånd som har blitt sendt til oss.

Jesus befalte disiplene og vente i Jerusalem før de gikk ut i all verden, for det var nødvendig at de ble døpt i Den Hellige Ånd, de trengte kraft for å være hans vitner. Kjødet seirer du over med kraft fra Den Hellige Ånd. Satan og hans demoner seirer du over med Jesu blod.

Den Hellige Ånd er en person som ønsker å være med deg, han er en som veileder deg. Den Hellige Ånd lar sitt nærvær være over deg, i deg, han omslutter deg, om du drikker nok vil han vil fylle deg. Den Hellige Ånd elsker og lærer deg om Guds farshjerte. Den Hellige Ånd lar Bibelen blir en del av deg, han åpenbarer skjulte skatter i Guds ord. Noe av Den Hellige Ånds frukt er kjærlighet, fred, glede og mildhet som gjør at vi er overbærende med hverandre. Kjærligheten er det båndet som binder oss sammen i Ånden. Når du er døpt i Den Hellige Ånd har du en kilde du kan drikke av. Det er Jesus som døper i Den Hellige Ånd, og når Den Hellige Ånd døper deg flyter det over.

Alle som er døpt i Den Hellige Ånd kan snakke i tunge, den som snakker i tunge oppbygger seg selv, den som taler profetisk oppbygger menigheten. Har du ikke tungetale, er det mer for deg.

 dap-i-den-helige-and

handspaleggelse

Handspåleggelse.

 

Som en Jesu Kristi etterfølgere er du en kanal for Gud til å formidle Guds kraft. Handspåleggelse er helt enkelt og legge hendene på hverandre for en spesiell hensikt, vanligvis dåp, profeti, helbredelse, nåde gave, bønn, visdom, velsignelse og drive ut urene ånder. Det er ulike behov som Gud formidler gjennom handspåleggelsen, du blir utrustet for jobben som skal utføres. Ofte blir Den Hellige Ånd formidlet ved handspåleggelse. Jesus har bare ett folk her på jorda, vi er hans kropp og Jesus er hode. Han ønsker å formidle sin kraft gjennom våre hender til hverandre og verden. Hele kroppen hans består av mennesker, Gud arbeider gjennom mennesker, har du ikke mennesker i nærheten blir alt vanskeligere. Forhold deg til brødre og søstre i rett åndelighet, la ikke ting bli mystiske, Gud valgte å bli menneske, tjene i Den Hellige Ånds kraft, kjennetegnet på villfarelse ånd er splittelse. Ta imot og gi videre, velsing mennesker, men sørg for at det er Guds vilje du opererer i, ellers blir det ikke noe av det.

 

De dødes oppstandelse.

 

Historiens viktigeste dom falt på Golgata. Jesus tok vår straff og Gud reiste Jesus opp fra det døde. Det betyr at alle skal stå opp, noen til herlighet andre til evig fortapelse. Adam falt åndelig, og hadde ikke lenger fellesskap med Gud pga. synd, han ble skilt fra Gud, som resulterte i død for alle mennesker. Det er en åndelig død og en fysisk død. Du blir gjort levende i det øyeblikket Gud tilgir din synd og du seier ja til Jesus. Alt starter med å bli født på ny, som forsetter i helliggjørelse, fornying av sinnet og ender opp med forvandling av kroppen når Jesus kommer tilbake. Du var i Guds plan fra evighet av, du får kun ett liv, fra du blir født til du går i grava. Døden markerer en overgang fra tid til evighet. Evigheten er ikke en veldig lang tid, det er en helt annen uforgjengelig kvalitet, evigheten er Guds egent rike. Jesus ødela dødens makt og viste oss evig liv i et himmelsk legeme, en ny kropp som ikke kunne dø, da han viste seg for disiplene etter han hadde stått opp fra de døde. Det var flere som hadde stått opp fra de døde tidligere, men de hadde etter kort tid død igjen. Vi skal alle en dag ropes ut av gravene, utenom den siste generasjonen som er i live når Jesus kommer igjen. Om du blir lagt i grava før Jesus kommer så går din ånd og sjel hjem til Jesus, og du får den himmelske kroppen senere. Gud reiser først opp alle som har død inn i troen på Jesus, så skal de urettferdige stå opp etterpå, men de har kun dom i vente, fortapelse og er adskilt fra Gud. Bibelen bruker utrykk som å sovne inn, døden er borte, ta bort sløret, her er det snakk om en hvile for de som nå ligger i grava. Jesus gjorde døden til intet, han som lever og aldri dør.

 

oppstandelse-fra-de-dode

evig-dom-2

Evig dom.

 

Vi møter ikke Jesus som dømmer, men Jesus som frelser. Likevel er Jesus Kristus den evige dommer og vi kan vær trygg på at alle hans dommer er rette og gode, de står fast for alltid i evighet. Dommen er allerede utført på korset, der ble frelsen sikret. Korset er stedet satan ble dømt og avvæpnet og Gud har gitt dommen videre til sønnen. Jesus Kristus er frelser, Herre og den endelige dommer. Det er trygt og godt å leve i lyset og bli justert dag for dag og bli lik han. Alle som tror på Jesus er dømt frikjent og de som ikke tror er allerede dømt. Gud ønsker stadig å forme oss, han vet våres beste, han bruker Bibelen, Den Hellige Ånd, samvittigheten, mennesker og våre omstendigheter rundt oss.

Gud dømmer uten å gjøre forskjell på folk, Han dømmer rett og vi skal alle få igjen etter våre gjerninger, det kan være nyttig og tenke over motivet bak det du gjør, bygger du opp eller river du ned? Ønsker du ære av mennesker eller av Gud. Betydning av ordet dom er skille eller beslutning, evig dom er Guds rett til å skille mellom rett og galt, lys og mørke, lydig og ulydig, godt og vondt, alle Guds dommer er gode.

Denne verden forkaster Jesus. Nekter du å godta Jesus som Herre, fører det til fortapelse og til slutt evig død.

En dag skal alle frem foran Jesus og få dommen, dommen begynner med Guds folk, De rettferdige skal frem foran Kristi domstol, som er en annen domstol, vi har unnsluppet dommen da den passert oss på korset. Vi skal få igjen for det vi har gjort, som går på lønn eller tap av lønn, pass på og få full utbetaling det er kjedelig å tilbringe evigheten uten lønn. De som ikke vil tro må stå til egent ansvar for alle sine gjerninger og ord og betale straffen selv, evig adskillelse fra Gud.

Godta hverandres samvittighet, det er så mange områder det er frihet på, men det kan være en som mangler frihet på område.

Av alle ting vi ønsker å bruke tiden på her i livet er det kun det som er gjort i Den Hellige Ånd som står seg.

 

Så nå er det opp til deg og granske Bibelen, som menneskene på stedet Berøa, de hørte på Paulus og Silas undervise. De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.